Uutiset

 

 

Korpikirjasto ry:n SILMU-esiselvityshanke
kerää tietoa Ranskan ja Belgian pedagoginen tila -järjestelmästä tavoitteenaan kokeilla sen toimivuutta Suomessa

Hanke: Silmu – orastavaa maaseudun tulevaisuutta pedagogisella tilalla
Hankkeen toteutusaika: 1.2.-31.12.2020, josta neljä kuukautta on varsinaista työaikaa.
Leader, Vesuri-ryhmä ry, on myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n maaseuturahastosta


Korpikirjasto ry:n Silmu-esiselvityshanke etsii Ranskassa ja Belgiassa suosittujen pedagogisten tilojen käytäntöjen kautta uudenlaisia mahdollisuuksia yrittää ja asua suomalaisella maaseudulla. Pelkästään Ranskassa pedagogisia tiloja on toista tuhatta ja Belgiassakin satakunta. Tiloilla käy koululaisia, päiväkotiryhmiä, erilaisia yhteisöjä, perheitä jne. Osa tiloista saa lisätuloa tästä toiminnasta varsinaisen maataloustuotannon ohella, osalle vierailijoiden vastaanottaminen on pääelinkeino. Silmu-hanke on nyt selvittämässä järjestelmää pedagogisen tilan toimintojen taustalla ja pyrkimyksenä on saada selville, voisiko pedagogisen tilan ajatus olla sovellettavissa Suomessa siten, että perinteisten maaseudun elinkeinojen lisäksi syntyisi uutta yrittäjyyttä tai lisäelinkeinoja jo olemassa oleville maaseudun tiloille.

Toinen ydinasia pedagogisessa tilassa on koululaisryhmien (lasten ja nuorten) vierailut tiloilla opettajansa tai ohjaajiensa johdolla. Silmu-hanke uskoo, että pedagoginen tila soveltuu hyvin uuteen suomalaisten koulujen opetussuunnitelman ilmiöopetusmalliin ja on omiaan vahvistamaan toiminnallista oppimista. Tilakäynneillä on tavoitteena lasten ja nuorten maaseudun, luonnon ja maaseutuelinkeinojen tuntemuksen sekä ympäristötietoisuuden (kestävä kehitys) lisääminen. Silmu-hankkeen mielestä pedagoginen tila -järjestelmä olisi hyvä mahdollisuus saada taajamissa ja kaupungeissa asuville lapsille ja nuorille itämään maaseudun, ympäristön ja luonnon arvostuksen siemen, jolloin maaseudulle saataisiin mahdollisesti jatkossakin innovatiivisia yrittäjiä ja toimijoita.

Silmu-esiselvityshanke on siis tiedonkeruuta ja taustojen selvittämistä. Hankkeeseen kuuluva opintomatka siirtyy koronaviruksen vuoksi ensi syksyyn tai myöhempään ajankohtaan riippuen silloin vallitsevasta pandemiatilanteesta. Hankkeessa järjestetään opintomatkan jälkeen seminaari, jossa esitellään hankkeen tuloksia ja keskustellaan pedagogisen tilan mahdollisuuksista Suomessa.

Korpikirjasto ry. toivoo, että hankkeen tulokset ovat sellaiset, että esiselvityksen jälkeen olisi mahdollista aloittaa opittuja käytänteitä suomalaisessa ympäristössä kokeileva pedagoginen tila -pilottihanke ja/tai kansainvälinen yhteistyöhanke maaseutuyrittäjyyden ja maaseudun markkinoinnin lisäämiseksi.


Silmu-esiselvityshanke                                                  
www.korpikirjasto.fi
yhteystiedot:
Minna Leppäaho-Kotimäki
hankepäällikkö
mileppa@utu.fi/040-5922746

Published on  May 31st, 2022